Ďđčęŕç ĂŇĘ Đîńńčč îň 23 čţí˙ 2003 ă. N 681 "Îá óňâĺđćäĺíčč đĺĺńňđŕ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč"

 ńîîňâĺňńňâčč ńî ńňŕňüĺé 122 Ňŕěîćĺííîăî ęîäĺęńŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, ďîëîćĺíč˙ěč Ďđčęŕçŕ ĂŇĘ Đîńńčč îň 22.04.2002 N 392 "Îá óňâĺđćäĺíčč Ďđŕâčë âĺäĺíč˙ đĺĺńňđŕ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč" č đĺřĺíčĺě ęîěčńńčč ĂŇĘ Đîńńčč ďî âîďđîńŕě âĺäĺíč˙ đĺĺńňđŕ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé îň 23.05.2003 î âęëţ÷ĺíčč â đĺĺńňđ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč, č čńęëţ÷ĺíčč čç íĺăî đ˙äŕ îđăŕíčçŕöčé ĎĐČĘŔÇŰÂŔŢ:
1. Óňâĺđäčňü ďđčëŕăŕĺěűé đĺĺńňđ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč (äŕëĺĺ - đĺĺńňđ).
2. Ňŕěîćĺííűě îđăŕíŕě ďđčíčěŕňü áŕíęîâńęčĺ ăŕđŕíňčč:
- îň áŕíęîâ, âęëţ÷ĺííűő â đĺĺńňđ, â ďđĺäĺëŕő ěŕęńčěŕëüíî äîďóńňčěîé ńóěěű (ďđčëîćĺíčĺ), ń ó÷ĺňîě äí˙ îęîí÷ŕíč˙ äĺéńňâč˙ đŕçđĺřĺíč˙ íŕ ďđŕâî âűńňóďŕňü ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ;
- âűäŕííűĺ ńňđŕőîâűěč îđăŕíčçŕöč˙ěč, âęëţ÷ĺííűěč â đĺĺńňđ, ňîëüęî ďđč íŕëč÷čč ďčńüěĺííîăî đŕçđĺřĺíč˙ ĂŇĘ Đîńńčč â ęŕćäîě îňäĺëüíîě ńëó÷ŕĺ.
3. Ńëóćáĺ ďî âçŕčěîäĺéńňâčţ ńî ńđĺäńňâŕěč ěŕńńîâîé číôîđěŕöčč (Ďđĺńń-ńëóćáŕ ĂŇĘ Đîńńčč) (Č.Č. Ńęčáčíńęŕ˙) îáĺńďĺ÷čňü îńâĺůĺíčĺ ďîëîćĺíčé íŕńňî˙ůĺăî Ďđčęŕçŕ â îôčöčŕëüíűő čçäŕíč˙ő ĂŇĘ Đîńńčč.
4. Ń÷čňŕňü óňđŕňčâřčě ńčëó Ďđčęŕç ĂŇĘ Đîńńčč îň 04.02.2003 N 93 "Îá óňâĺđćäĺíčč đĺĺńňđŕ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč".
5. Çŕěĺńňčňĺëţ ďđĺäńĺäŕňĺë˙ ĂŇĘ Đîńńčč Ŕ.Ŕ. Ęŕóëüáŕđńó îńóůĺńňâë˙ňü ęîíňđîëü çŕ čńďîëíĺíčĺě íŕńňî˙ůĺăî Ďđčęŕçŕ.

Ďđĺäńĺäŕňĺëü Ęîěčňĺňŕ
äĺéńňâčňĺëüíűé ăîńóäŕđńňâĺííűé ńîâĺňíčę
ňŕěîćĺííîé ńëóćáű Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč
Ě.Â.Âŕíčí

Ďđčëîćĺíčĺ
ę Ďđčęŕçó ĂŇĘ Đîńńčč
îň 23.06.2003 N 681

Đĺĺńňđ áŕíęîâ č číűő îđăŕíčçŕöčé, ęîňîđűĺ ěîăóň âűńňóďŕňü â ęŕ÷ĺńňâĺ ăŕđŕíňŕ ďĺđĺä ňŕěîćĺííűěč îđăŕíŕěč 1. Áŕíęč

								 
Ş”””’””””””””””””””””””””””’”””””””””””’””””””””””””””””””””””’””””””””””””’””””””””””””’”””””””””””””””””’”””””””””””””’”””””””””””””””””’””””””””””””””””’”””””””””””””””””
ƒ N ƒ   Ńîęđŕůĺííîĺ   ƒ Ęîä ÎĘĎÎ ƒ  Ěĺńňîíŕőîćäĺíčĺ  ƒ   ČÍÍ  ƒ   ÁČĘ  ƒ Ăîńóäŕđńňâĺííűé ƒ Íîěĺđ č äŕňŕƒ Äŕňŕ îęîí÷ŕíč˙ ƒ  Ěŕęńčěŕëüíî ƒ  Ěŕęńčěŕëüíî  ƒ
ƒď/ďƒ íŕčěĺíîâŕíčĺ áŕíęŕ č ƒ      ƒ   (ţđčäč÷ĺńęčé   ƒ      ƒ      ƒ đĺăčńňđŕöčîííűé ƒ đŕçđĺřĺíč˙ ƒ   äĺéńňâč˙  ƒ  äîďóńňčěŕ˙  ƒ äîďóńňčěŕ˙ ńóěěŕƒ
ƒ  ƒ   ĺăî ôčëčŕëîâ   ƒ      ƒ    ŕäđĺń)    ƒ      ƒ      ƒ   íîěĺđ   ƒ ĂŇĘ Đîńńčč ƒ đŕçđĺřĺíč˙ íŕ ƒ  ńóěěŕ îäíîé ƒ    âńĺő   ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ  íŕ ďđŕâî ƒ ďđŕâî âűäŕâŕňü ƒ  áŕíęîâńęîé  ƒ  îäíîâđĺěĺííî ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ  âűäŕâŕňü ƒ   ăŕđŕíňčč  ƒ  ăŕđŕíňčč (â ƒ  äĺéńňâóţůčő  ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ  ăŕđŕíňčč ƒ         ƒ   ĺâđî)   ƒ  áŕíęîâńęčő  ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒăŕđŕíňčé (â ĺâđî)ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ 1 ƒ      2     ƒ   3   ƒ      4     ƒ   5   ƒ   6   ƒ    7    ƒ   8   ƒ    9    ƒ    10    ƒ    11    ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ1. ƒŔĘÁ "Ŕáńîëţň     ƒ17527415  ƒ117415, Ěîńęâŕ,    ƒ7736046991 ƒ044525976  ƒ2306       ƒN 206    ƒ01.08.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒÁŕíę" (ÇŔÎ)      ƒ      ƒËĺíčíńęčé ďđîńď.,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 108, ńňđ. 1    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ2. ƒ"ŔÁÍ ŔĚĐÎ Áŕíę Ŕ.Î." ƒ29284722  ƒ125009, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7703120329 ƒ044525217  ƒ2594       ƒN 74     ƒ01.06.2006    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁîëüřŕ˙ Íčęčňńęŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ17, ńňđ. 1      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ3. ƒŔÂŇÎÁŔÍĘ       ƒ05832780  ƒ127055, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7707027313 ƒ044525774  ƒ30        ƒN 030    ƒ01.09.2005    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺńíŕ˙, ä. 41     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ4. ƒĘÁ "Ŕëüňŕ-Áŕíę" (ÇŔÎ) ƒ17529377  ƒ121151, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7730040030 ƒ044525424  ƒ2269       ƒN 207    ƒ01.08.2004    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃňóäĺí÷ĺńęŕ˙,ä. 35  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ5. ƒŔĘÁ "Ŕëĺô-Áŕíę"    ƒ17507909  ƒ125047, Ěîńęâŕ,    ƒ7710050376 ƒ044552200  ƒ2119       ƒN 193    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚčóńńęŕ˙ ďë., ä. 3  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ6. ƒÎÎÎ ĘÁ "Ŕëüáŕ Ŕëü˙íń" ƒ17226837  ƒ141900, Ěîńęîâńęŕ˙  ƒ7704018984 ƒ044552288  ƒ2593       ƒN 029    ƒ01.04.2005    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.Ňŕëäîě, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘŕë˙çčíńęŕ˙, ä. 41  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ7. ƒ"ŔĘ ÁŔĐŃ" ÁŔÍĘ    ƒ13001745  ƒ420066, Đĺńďóáëčęŕ  ƒ1604000911 ƒ049205805  ƒ2590       ƒN 161    ƒ01.09.2005    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŇŕňŕđńňŕí, ă.Ęŕçŕíü, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Äĺęŕáđčńňîâ, ä. 1 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ8. ƒÎŔÎ "Ŕëüôŕ-Áŕíę" č  ƒ09610444  ƒ117421, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7728168971 ƒ044525593  ƒ1326       ƒN 048    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000    ƒ25 000 000    ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒÍîâŕňîđîâ, ä. 7    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ęŕëčíčí-ăđŕäńęčé"  ƒ51804579  ƒ236000,        ƒ7728168971 ƒ042748877  ƒ1326/17     ƒN 048/1   ƒ01.06.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďë.Ďîáĺäű, ä. 4-ŕ   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Íčćĺăîđîäńęčé"    ƒ36738230  ƒ603005, ă.Íčćíčé   ƒ7728168971 ƒ042202824  ƒ1326/1      ƒN 048/2   ƒ01.06.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎčńęóíîâŕ, ä. 45   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Đîńňîâńęčé"     ƒ53522709  ƒ344007,        ƒ7728168971 ƒ046015207  ƒ1326/18     ƒN 048/3   ƒ01.06.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Đîńňîâ-íŕ-Äîíó,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂîđîřčëîâńęčé ďđ-ň,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 33         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă-ńęčé"ƒ46949399  ƒ191011,        ƒ7728168971 ƒ044030786  ƒ1326/2      ƒN 048/5   ƒ01.06.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍŕáĺđĺćíŕ˙ ęŕíŕëŕ   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĂđčáîĺäîâŕ,ä. 6/2   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ9. ƒŔĘÁ "ÁČÍ" č ôčëčŕëű: ƒ17543549  ƒ121471, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7731025412 ƒ044525205  ƒ2562       ƒN 053    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000    ƒ25 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĂđîäíĺíńęŕ˙, ä. 5-ŕ  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ÁČÍ-Ďĺňĺđáóđă"    ƒ50040619  ƒ190068,        ƒ7731025412 ƒ044030796  ƒ2562/7      ƒN 053/5   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍŕáĺđĺćíŕ˙ đĺęč    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÔîíňŕíęč, ä. 123/5  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ÁČÍ-Ęŕëčíčíăđŕä"   ƒ48760789  ƒ236016,        ƒ7731025412 ƒ042748835  ƒ2562/6      ƒN 053/4   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä, ďë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂŕńčëĺâńęîăî, ä. 2  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ÁČÍ-Íčćíčé Íîâăîđîä" ƒ57178522  ƒ603115, ă.Íčćíčé   ƒ7731025412 ƒ042282845  ƒ2562/9      ƒN 053/2   ƒ01.01.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎřŕđńęŕ˙, ä. 76    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ÁČÍ-Óëü˙íîâńę"    ƒ25411595  ƒ432063, ă.Óëü˙íîâńę, ƒ7731025412 ƒ047308887  ƒ2562/10     ƒN 053/3   ƒ01.01.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ěŕňđîńîâŕ, ä. 33 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ 01.01.2002 ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ÁČÍ-ßđîńëŕâëü"    ƒ55315682  ƒ150003, ă.ßđîńëŕâëü, ƒ7731025412 ƒ047888735  ƒ2562/8      ƒN 053/1   ƒ01.08.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Đĺńďóáëčęŕíńęŕ˙, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 12/2        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ10.ƒ"Âíĺřňîđăáŕíę" č   ƒ00032520  ƒ103031, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7702070139 ƒ044525187  ƒ1000       ƒN 022    ƒ01.09.2005    ƒ5 000 000    ƒ40 000 000    ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒĘóçíĺöęčé ěîńň, ä. 16 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ŕńňđŕőŕíč     ƒ51650932  ƒ414024, ă.Ŕńňđŕőŕíü, ƒ7702070139 ƒ041203763  ƒ1000/32     ƒN 022/21   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Á. Őěĺëüíčöęîăî, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 22         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Áĺëăîđîäĺ     ƒ45822805  ƒ308600, ă.Áĺëăîđîä,  ƒ770207139  ƒ041403757  ƒ1000/16     ƒN 022/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ôđóíçĺ, ä. 35   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Áëŕăîâĺůĺíńęĺ   ƒ44088556  ƒ675005, Ŕěóđńęŕ˙   ƒ7702070139 ƒ041012762  ƒ1000/11     ƒN 022/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.Áëŕăîâĺůĺíńę, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃîâĺňńęčé ďĺđ., ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ65/1         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âëŕäčěčđĺ     ƒ43155121  ƒ600001, ă.Âëŕäčěčđ,  ƒ7702070139 ƒ041708760  ƒ1000/17     ƒN 022/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńňóäĺíŕ˙ ăîđŕ, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ36          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âëŕäčâîńňîęĺ   ƒ01607951  ƒ690002,        ƒ7702070139 ƒ040502858  ƒ1000/34     ƒN 022/4   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Âëŕäčâîńňîę,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎŕđňčçŕíńęčé ďđ-ň, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ58          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âîëăîăđŕäĺ    ƒ48087134  ƒ400074, ă.Âîëăîăđŕä, ƒ7702070139 ƒ041806852  ƒ1000/26     ƒN 022/5   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë.          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐŕáî÷ĺ-Ęđĺńňü˙íńęŕ˙, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 30Ŕ        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âîđîíĺćĺ     ƒ49747905  ƒ394006, ă.Âîđîíĺć,  ƒ7702070139 ƒ042007835  ƒ1000/25     ƒN 022/22   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđ-ň Đĺâîëţöčč, ä. 58 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âűáîđăĺ      ƒ31110975  ƒ188800, Ëĺíčíăđŕäńęŕ˙ ƒ7702070139 ƒ044109789  ƒ1000/1      ƒN 022/6   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.Âűáîđă, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđĺďîńňíŕ˙, ä. 16   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ĺęŕňĺđčíáóđăĺ   ƒ50311797  ƒ620142,        ƒ7702070139 ƒ046577952  ƒ1000/28     ƒN 022/7   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ĺęŕňĺđčíáóđă, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃňĺďŕíŕ Đŕçčíŕ, ä. 16 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Čćĺâńęĺ      ƒ43672810  ƒ426011, ă.Čćĺâńę, óë. ƒ7702070139 ƒ049401718  ƒ1000/12     ƒN 022/8   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎóřęčíńęŕ˙, ä. 367  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Čđęóňńęĺ     ƒ27275802  ƒ664003, ă.Čđęóňńę,  ƒ7702070139 ƒ42520808  ƒ1000/8      ƒN 022/9   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńâĺđäëîâŕ, ä. 40 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Éîřęŕđ-Îëĺ    ƒ48293974  ƒ424000, ă.Éîřęŕđ-Îëŕ, ƒ7702070139 ƒ048860717  ƒ1000/18     ƒN 022/10   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ďŕëŕíňŕ˙, ä. 112, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒęîđď. "Â"       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęŕçŕíč      ƒ27919062  ƒ420111, ă.Ęŕçŕíü, óë. ƒ7702070139 ƒ049205923  ƒ1000/38     ƒN 022/11   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎđŕâîáóëŕ÷íŕ˙, ä. 13 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęŕëčíčíăđŕäĺ   ƒ44190160  ƒ236040,        ƒ7702070139 ƒ042748855  ƒ1000/10     ƒN 022/12   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁîëüíč÷íŕ˙, ä. 5   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęîńňđîěĺ     ƒ41650543  ƒ156000, ă.Ęîńňđîěŕ,  ƒ7702070139 ƒ043469713  ƒ1000/21     ƒN 022/13   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńîâĺňńęŕ˙, ä. 49 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęđŕńíîäŕđĺ    ƒ48447779  ƒ350001, ă.Ęđŕńíîäŕđ, ƒ7702070139 ƒ040349987  ƒ1000/14     ƒN 022/14   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńňŕâđîďîëüńęŕ˙,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 214        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęđŕńíî˙đńęĺ    ƒ21864130  ƒ660021, ă.Ęđŕńíî˙đńę, ƒ7702070139 ƒ040407777  ƒ1000/3      ƒN 022/15   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđŕńíŕ˙ ďëîůŕäü, ä. 3 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ"Á"          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ěŕăŕäŕíĺ     ƒ33958161  ƒ685000, ă.Ěŕăŕäŕí,  ƒ7702070139 ƒ044442798  ƒ1000/13     ƒN 022/16   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ëĺíčíŕ, ä. 30-á  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íŕőîäęĺ      ƒ33622001  ƒ692904, ă.Íŕőîäęŕ,  ƒ7702070139 ƒ040510828  ƒ1000/4      ƒN 022/17   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Řęîëüíŕ˙, ä. 19  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íčćíčé Íîâăîđîä  ƒ50330799  ƒ603950, ă.Íčćíčé   ƒ7702070139 ƒ042202837  ƒ1000/24     ƒN 022/18   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, ĂŃĎ 78, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐĺřĺňíčęîâńęŕ˙, ä. 4 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íîâîđîńńčéńęĺ   ƒ34989366  ƒ353900,        ƒ7702070139 ƒ040395782  ƒ1000/5      ƒN 022/19   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîđîńńčéńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘ. Ěŕđęńŕ, ä. 6    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ďĺíçĺ       ƒ49057980  ƒ440600, ă.Ďĺíçŕ, óë. ƒ7702070139 ƒ045655001  ƒ1000/22     ƒN 022/20   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚîńęîâńęŕ˙, ä. 9   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ďĺđěč       ƒ50263963  ƒ614000, ă.Ďĺđěü, óë. ƒ7702070139 ƒ045773844  ƒ1000/27     ƒN 022/23   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎńňđîâńęîăî, ä. 49/24 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Đîńňîâĺ-íŕ-Äîíó  ƒ51573275  ƒ344022,        ƒ7702070139 ƒ046015999  ƒ1000/30     ƒN 022/25   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Đîńňîâ-íŕ-Äîíó, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃóâîđîâŕ, ä. 119/80  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđăĺ ƒ00032520  ƒ190000,        ƒ7702070139 ƒ044525187  ƒ1000/7      ƒN 022/26   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Áîëüřŕ˙ Ěîđńęŕ˙, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 29         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńŕěŕđĺ      ƒ48130350  ƒ443110, ă.Ńŕěŕđŕ, óë. ƒ7702070139 ƒ043602985  ƒ1000/20     ƒN 022/27   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâî-Ńŕäîâŕ˙, ä. 11  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńŕđŕňîâĺ     ƒ51380033  ƒ410052, ă.Ńŕđŕňîâ,  ƒ7702070139 ƒ046311834  ƒ1000/31     ƒN 022/28   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđ. 50 ëĺň Îęň˙áđ˙,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ128Ŕ         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńî÷č       ƒ09805099  ƒ354000, ă.Ńî÷č, óë.  ƒ7702070139 ƒ040396762  ƒ1000/6      ƒN 022/29   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘ. Ëčáęíĺőňŕ, ä. 10  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńňŕâđîîëĺ     ƒ36847739  ƒ355000, ă.Ńňŕâđîďîëü, ƒ7702070139 ƒ040702788  ƒ1000/9      ƒN 022/30   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ęîěčíňĺđíŕ, ä. 7 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňŕěáîâĺ      ƒ03029859  ƒ392000, ă.Ňŕěáîâ, óë. ƒ7702070139 ƒ046850001  ƒ1000/36     ƒN 022/31   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒČíňĺđíŕöčîíŕëüíŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ37          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňîěńęĺ      ƒ00032520  ƒ634034, ă.Ňîěńę, ďđ-ň ƒ7702070139 ƒ046902704  ƒ1000/35     ƒN 022/32   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 39     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňóëĺ       ƒ12475607  ƒ300034, ă.Ňóëŕ, óë.  ƒ7702070139 ƒ047003794  ƒ1000/15     ƒN 022/33   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒË. Ňîëńňîăî, ä. 134  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňţěĺíč      ƒ51010520  ƒ625003, ă.Ňţěĺíü, óë. ƒ7702070139 ƒ047130941  ƒ1000/29     ƒN 022/24   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃĺěŕęîâŕ, ä. 2/1   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Őŕáŕđîâńęĺ    ƒ09805165  ƒ680000, ă.Őŕáŕđîâńę, ƒ7702070139 ƒ040813727  ƒ1000/2      ƒN 022/34   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ěîńęîâńęŕ˙, ä. 7 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.×ĺë˙áčíńęĺ    ƒ56383770  ƒ454092, ă.×ĺë˙áčíńę, ƒ7702070139 ƒ047501964  ƒ1000/33     ƒN 022/35   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ę.Ëčáęíĺőňŕ, ä. 2 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ×óâŕřńęčé ôčëčŕë â  ƒ49227324  ƒ428018, ă.×ĺáîęńŕđű, ƒ7702070139 ƒ049706751  ƒ1000/19     ƒN 022/36   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒă.×ĺáîęńŕđű      ƒ      ƒóë. Ę. Čâŕíîâŕ, ä. 80ŕƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.×čňĺ       ƒ46997240  ƒ672010, ă.×čňŕ, óë.  ƒ7702070139 ƒ047601733  ƒ1000/23     ƒN 022/37   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŔěóđńęŕ˙, ä. 41    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.ßđîńëŕâëĺ     ƒ57772001  ƒ150014, ă.ßđîńëŕâëü, ƒ7702070139 ƒ047888771  ƒ1000/37     ƒN 022/38   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Đűáčíńęŕ˙, ä. 44ŕ ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.ßęóňńęĺ      ƒ00161393  ƒ677018, ă.ßęóňńę, óë. ƒ7702070139 ƒ049805795  ƒ1000/39     ƒN 022/39   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒßđîńëŕâńęîăî, ä. 20  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ11.ƒÎÎÎ "Âíĺřďđîěáŕíę"  ƒ40133419  ƒ113184, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7705038550 ƒ044525455  ƒ3261       ƒN 220    ƒ01.04.2005    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÇĺěë˙íč÷ęč, ä. 35   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ12.ƒĘÁ "Âčçŕâč" (ÎŔÎ)   ƒ29304075  ƒ107120, Ěîńęâŕ,    ƒ7709345294 ƒ044525984  ƒ3013       ƒN 215    ƒ01.01.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁîëüřîé        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎîëó˙đîńëŕâńęčé ďĺđ., ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ10, ńňđ. 2      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ13.ƒÂÁĐĐ č ôčëčŕëű:    ƒ42881635  ƒ129594, Ěîńęâŕ,    ƒ7736153344 ƒ044525880  ƒ3287       ƒN 194    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃóůĺâńęčé âŕë, ä. 65, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒęîđď. 1        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Čđęóňńęĺ     ƒ57697239  ƒ664050, ă.Čđęóňńę,  ƒ7736153344 ƒ042520709  ƒ3287/4      ƒN 194/1   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Áŕéęŕëüńęŕ˙, ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ279, 6 ýňŕć áëîę "Ŕ", ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîô. 611        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęđŕńíîäŕđĺ    ƒ03505189  ƒ350000, ă.Ęđŕńíîäŕđ, ƒ7736153344 ƒ040349521  ƒ3287/3      ƒN 194/2   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë.          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÄëčííŕ˙/ßíęîâńęîăî,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 168/106      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Îđëĺ       ƒ49708199  ƒ302001, ă.Îđĺë, óë.  ƒ7736153344 ƒ45402775  ƒ3287/1      ƒN 194/3   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĂŕăŕđčíŕ, ä. 16    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ14.ƒŔÁ "Ăŕçďđîěáŕíę"   ƒ09807684  ƒ117420, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7744001497 ƒ044525823  ƒ354       ƒN 142    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ(ÇŔÎ) č ôčëčŕë:    ƒ      ƒÍŕěĺňęčíŕ, ä. 16,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒńňđ. 1        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Âîëăîăđŕäĺ    ƒ22471349  ƒ400074, ă.Âîëăîăđŕä, ƒ7744001497 ƒ041806779  ƒ354/10      ƒN 142/1   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ęîçëîâńęŕ˙, ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ34-ŕ         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ15.ƒÇŔÎ "ĂËÎÁÝĘŃ-ÁŔÍĘ"  ƒ09317031  ƒ121069, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7744001433 ƒ044525243  ƒ1942       ƒN 111    ƒ01.02.2006    ƒ5 000 000    ƒ40 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁîëüřŕ˙ Íčęčňńęŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ60,ńňđ. 1       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ16.ƒÇŔÎ "ĘÁ "ĂÓŇŔ-ÁŔÍĘ" č ƒ20606880  ƒ103006, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7710353606 ƒ044525716  ƒ1623       ƒN 006    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÄîëăîđóęîâńęŕ˙, ä. 5 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Đĺăčîíŕëü-íűé" â   ƒ50403714  ƒ167982, ă.Ńűęňűâęŕđ, ƒ7710353606 ƒ048702756  ƒ1623/4      ƒN 006/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒă.Ńűęňűâęŕđĺ     ƒ      ƒóë. Ëĺíčíŕ, ä. 47 Ŕ  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ńĺâĺđî-Çŕďŕäíűé" â  ƒ50844068  ƒ195009,        ƒ7710353606 ƒ044030811  ƒ1623/6      ƒN 006/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđăĺ  ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘîěńîěîëŕ, ä. 41   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ĺęŕňĺđčíáóđăĺ   ƒ39923821  ƒ620014,        ƒ7710353606 ƒ046568905  ƒ1623/2      ƒN 006/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ĺęŕňĺđčíáóđă,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. 27 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ17.ƒÎŔÎ "Äŕëüíĺâîńňî÷íűé ƒ09241018  ƒ690600,        ƒ2540016961 ƒ040507705  ƒ843       ƒN 050    ƒ01.04.2005    ƒ200 000     ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒáŕíę"         ƒ      ƒă.Âëŕäčâîńňîę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂĺđőíĺďîđňîâŕ˙, ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ27-ŕ         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ18.ƒŔĘÁ "ÄČÁ"       ƒ29296381  ƒ113035, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7705283015 ƒ044525703  ƒ2783       ƒN 172    ƒ01.06.2006    ƒ5 000 000    ƒ40 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕäîâíč÷ĺńęŕ˙, ä.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ84/3/7        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ19.ƒÁŕíę "Äčŕëîă-Îďňčě"  ƒ29351708  ƒ117277, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7728048459 ƒ044525224  ƒ3107       ƒN 228    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒÎÎÎ          ƒ      ƒĎđîôńîţçíŕ˙, ä. 93 Ŕ ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ20.ƒÄđĺçäíĺđ Áŕíę ÇŔÎ   ƒ23092238  ƒ190000,        ƒ7831000901 ƒ044030813  ƒ2455       ƒN 134    ƒ01.08.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒČńŕŕęčĺâńęŕ˙ ďë., ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ11          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ21.ƒŔĘÁ "ĹÂĐÎ-ŇĐŔŃŇ"   ƒ29313978  ƒ115184, Ěîńęâŕ,    ƒ7744000334 ƒ044525762  ƒ2968       ƒN 195    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃđĺäíčé        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎâ÷čííčęîâńęčé ďĺđ., ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 4, ńňđ. 1     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ22.ƒŔĘÁ ÎŔÎ "ĹÂĐÎÔČÍŔÍŃ" ƒ09610839  ƒ121099, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7703115760 ƒ044525204  ƒ2402       ƒN 062    ƒ01.06.2006    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâűé Ŕđáŕň, ä. 29  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ23.ƒ"Çŕďńčáęîě-áŕíę" ÎŔÎ ƒ09268282  ƒ629008,        ƒ7202021856 ƒ047182727  ƒ918       ƒN 113    ƒ01.04.2005    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒßěŕëî-Íĺíĺöęčé ŔÎ,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ńŕëĺőŕđä, óë.    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎîäřčá˙ęčíŕ, ä. 17Ŕ  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ24.ƒÎŔÎ Áŕíę ÇĹÍČŇ č ĺăî ƒ29325987  ƒ129110, Ěîńęâŕ,    ƒ7729405872 ƒ044525272  ƒ3255       ƒN 110    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕë:        ƒ      ƒÁŕííűé ďĺđ., ä. 9   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÔčëčŕë N 2 â     ƒ50900861  ƒ193015,        ƒ7729405872 ƒ044030835  ƒ3255/2      ƒN 110/1   ƒ01.06.2004    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđ- áóđăĺ  ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃóâîđîâńęčé ďđîńďĺęň, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 32         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ25.ƒ"ČÍĘŔŃÁŔÍĘ" (ÎŔÎ)   ƒ33171490  ƒ198216,        ƒ7831001060 ƒ044030826  ƒ2685       ƒN 217    ƒ01.01.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđ.Íŕđîäíîăî     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎďîë÷ĺíč˙, ä. 2    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ26.ƒÎÎÎ ĘÁ "Ęđŕńáŕíę" č  ƒ09307332  ƒ127051, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7733015219 ƒ044585556  ƒ1569       ƒN 160    ƒ01.02.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒôčëčŕë:        ƒ      ƒŇđóáíŕ˙, ä. 35    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđăńęčé" ƒ56219058  ƒ194044,        ƒ7733015219 ƒ044030719  ƒ1569/1      ƒN 160/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃěîë˙÷ęîâŕ, ä. 19,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒëčňĺđ Ŕ        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ27.ƒÁŕíę "Ęđĺäčň-Ěîńęâŕ" ƒ09808117  ƒ115054, Ěîńęâŕ, 6-é  ƒ7705011188 ƒ044583501  ƒ5        ƒN 221    ƒ01.04.2005    ƒ200 000     ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ(ÎŔÎ)         ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ Ěîńęâĺ       ƒ18610093  ƒ107258, ă.Ěîńęâŕ, 1-˙ ƒ7831001567 ƒ044583576  ƒ3279/45     ƒN 178/18   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Áóőâîńňîâŕ,  ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ12/11, ęîđď. 20    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ěóđěŕíńęĺ     ƒ48199940  ƒ183700, ă.Ěóđěŕíńę,  ƒ7831001567 ƒ044705771  ƒ3279/15     ƒN 178/19   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. 43 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íčćíĺě Íîâăîđîäĺ ƒ50331073  ƒ603109, ă.Íčćíčé   ƒ7831001567 ƒ042202840  ƒ3279/10     ƒN 178/20   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍčćĺăîđîäńęŕ˙, ä. 10 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íîâîđîńńčéńęĺ   ƒ49470556  ƒ353900,        ƒ7831001567 ƒ040395979  ƒ3279/6      ƒN 178/21   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîđîńńčéńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃîâĺňîâ, ä. 48    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Îđëĺ       ƒ49702866  ƒ302028, ă.Îđĺë, óë.  ƒ7831001567 ƒ045402770  ƒ3279/9      ƒN 178/24   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎęň˙áđüńęŕ˙, ä. 20  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Îđĺíáóđăĺ     ƒ46755703  ƒ460021,        ƒ7831001567 ƒ045354808  ƒ3279/20     ƒN 178/25   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Îđĺíáóđă, óë. 60  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒëĺň Îęň˙áđ˙,  ä.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ26-ŕ         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ďĺíçĺ       ƒ49057000  ƒ430600, ă.Ďĺíçŕ, óë. ƒ7831001567 ƒ045655704  ƒ3279/36     ƒN 178/26   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎóřęčíŕ, ä. 2     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ďĺňđîçŕâîäńęĺ   ƒ55489656  ƒ185005,        ƒ7831001567 ƒ048602715  ƒ3279/54     ƒN 178/27   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ďĺňđîçŕâîäńę,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍŕáĺđĺćíŕ˙ Ăţëëčíăŕ, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 2         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ďîäîëüńęĺ     ƒ50156115  ƒ142109, Ěîńęîâńęŕ˙  ƒ7831001567 ƒ044695745  ƒ3279/23     ƒN 178/28   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.Ďîäîëüńę, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘîěńîěîëüńęŕ˙, ä. 1  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńŕěŕđĺ      ƒ48136648  ƒ443096, ă.Ńŕěŕđŕ, óë. ƒ7831001567 ƒ043601973  ƒ3279/19     ƒN 178/31   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚč÷óđčíŕ, ä. 52    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńŕđŕňîâĺ     ƒ47760830  ƒ410600, ă.Ńŕđŕňîâ,  ƒ7831001567 ƒ046311830  ƒ3279/44     ƒN 178/32   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ěîńęîâńęŕ˙, ä. 94 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńî÷č       ƒ49469659  ƒ354000, ă.Ńî÷č, óë.  ƒ7831001567 ƒ040396977  ƒ3279/7      ƒN 178/33   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĂîđüęîăî, ä. 40    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńňŕâđîďîëĺ    ƒ50222252  ƒ355029, ă.Ńňŕâđîďîëü, ƒ7831001567 ƒ040702770  ƒ3279/43     ƒN 178/34   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ěčđŕ, ä. 437   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńěîëĺíńęĺ     ƒ54509065  ƒ214004, ă.Ńěîëĺíńę,  ƒ7831001567 ƒ046614752  ƒ3279/59     ƒN 178/35   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ  óë. Íčęîëŕĺâŕ, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ19          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňŕěáîâĺ      ƒ44534553  ƒ392020, ă.Ňŕěáîâ,   ƒ7831001567 ƒ046850723  ƒ3279/30     ƒN 178/36   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđ-ä Íîâűé, ä. 24   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňâĺđč       ƒ47027779  ƒ170000, ă.Ňâĺđü, óë. ƒ7831001567 ƒ042809782  ƒ3279/14     ƒN 178/37   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐŕäčůĺâŕ, ä. 52    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňóëĺ       ƒ12478865  ƒ300041, ă.Ňóëŕ,    ƒ7831001567 ƒ047003791  ƒ3279/41     ƒN 178/38   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđŕńíîŕđěĺéńęčé    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđîńď., ä. 7     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Óëü˙íîâńęĺ    ƒ25371565  ƒ432011, ă.Óëü˙íîâńę, ƒ7831001567 ƒ047308876  ƒ3279/3      ƒN 178/39   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďĺđ. Ěîëî÷íűé, ä. 14 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Óëŕí-Áŕňîđĺ    ƒ49635419  ƒĚîíăîëč˙,       ƒ7831001567 ƒ-      ƒ3279/66     ƒN 178/27   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Óëŕí-Áŕňîđ, óë.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚčđŕ, ä. 6      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Őŕáŕđîâńęĺ    ƒ50426359  ƒ680000, ă.Őŕáŕđîâńę, ƒ7831001567 ƒ040813844  ƒ3279/47     ƒN 178/40   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Řĺđîíîâŕ, ä. 66  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.×ĺđĺďîâĺö     ƒ57126407  ƒ162622, ă.×ĺđĺďîâĺö, ƒ7831001567 ƒ041946739  ƒ3279/62     ƒN 178/43   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńîöčŕëčńňč÷ĺńęŕ˙, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 48/33       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.ßđîńëŕâëĺ     ƒ49414598  ƒ150000, ă.ßđîńëŕâëü, ƒ7831001567 ƒ047888730  ƒ3279/8      ƒN 178/44   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ńâîáîäű, ä. 28/86 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ38.ƒÎŔÎ "ĚÎÍ×ĹÁŔÍĘ"    ƒ09221079  ƒ183032, ă.Ěóđěŕíńę,  ƒ5107040020 ƒ044705709  ƒ1276       ƒN 128    ƒ01.02.2004    ƒ200 000     ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ  ďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒäîëë. ŃŘŔ    ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ14          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ39.ƒÎŔÎ ŔĘÁ        ƒ17535627  ƒ109074, Ěîńęâŕ,    ƒ7709138570 ƒ044585163  ƒ2440       ƒN 015    ƒ01.02.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒ"Ěĺňŕëëčíâĺńňáŕíę"  ƒ      ƒŃëŕâ˙íńęŕ˙ ďë.,  ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ2/5/4, ńňđ. 3     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ40.ƒŔĘÁ "ĚÁĐĐ" (ÎŔÎ) č  ƒ17516067  ƒ107031, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7702045051 ƒ044525232  ƒ2268       ƒN 197    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒĺăî ôčëčŕëű:     ƒ      ƒĘóçíĺöęčé ěîńň, ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ9/10, ńňđ. 1     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÇĺëĺíîăđŕäńęčé    ƒ40355210  ƒ103460, Ěîńęâŕ, ÍĎĘ  ƒ7702045051 ƒ044525232  ƒ2268/5      ƒN 197/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ"Íŕó÷íűé öĺíňđ",   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒęîđď.         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Đîńňîâĺ-íŕ-Äîíó  ƒ40576520  ƒ344038, ă.Đîńňîâ   ƒ7702045051 ƒ046015967  ƒ2268/6      ƒN 197/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ-íŕ-Äîíó, ďđîńď.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 113/2   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃĺâĺđî-Çŕďŕäíűé    ƒ35462642  ƒ191123,        ƒ7702045051 ƒ044030893  ƒ2268/2      ƒN 197/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, íŕá. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐîáĺńďüĺđŕ, ä. 8/46  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńűęňűâęŕđĺ    ƒ29661886  ƒ167000,        ƒ7702045051 ƒ048702780  ƒ2268/1      ƒN 197/4   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐĺńďóáëčęŕ Ęîěč,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ńűęňűâęŕđ,   óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘčđîâŕ, ä. 45     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ41.ƒ"ĚÄĚ-Áŕíę" č ĺăî   ƒ17530191  ƒ115035, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7706074960 ƒ044525466  ƒ2361       ƒN 096    ƒ01.01.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕë        ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕäîâíč÷ĺńęŕ˙, ä. 3  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÍčćĺăîđîäńęčé ôčëčŕë ƒ57168825  ƒ603005, ă.Íčćíčé   ƒ7706074960 ƒ042202848  ƒ2361/22     ƒN 096/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë. Áîëüřŕ˙ ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎĺ÷ĺđńęŕ˙, ä. 5/9   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ42.ƒŔĘÁ "Ěîńęîâńęčé    ƒ09317135  ƒ117419, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7725039953 ƒ044525600  ƒ912       ƒN 094    ƒ01.06.2004    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒČíäóńňđčŕëüíűé áŕíę" ƒ      ƒÎđäćîíčęčäçĺ, ä. 5  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒč ôčëčŕëű:      ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂëŕäčěčđńęîĺ     ƒ09109247  ƒ600015, ă.Âëŕäčěčđ,  ƒ7725039953 ƒ041708716  ƒ912/26      ƒN 094/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒđĺăčîíŕëüíîĺ     ƒ      ƒďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. 35 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒóďđŕâëĺíčĺ      ƒ      ƒ           ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃĺâĺđî-Çŕďŕäíîĺ    ƒ10381960  ƒ163061,        ƒ7725039953 ƒ041117748  ƒ912/32      ƒN 094/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒđĺăčîíŕëüíîĺ     ƒ      ƒă.Ŕđőŕíăĺëüńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒóďđŕâëĺíčĺ      ƒ      ƒĎîěîđńęŕ˙, ä. 7    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ43.ƒÎŔÎ "ĚÎŃĘÎÂŃĘČÉ    ƒ09318941  ƒ123060, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7708044664 ƒ044585659  ƒ1978       ƒN 179    ƒ01.06.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒĘĐĹÄČŇÍŰÉ ÁŔÍĘ"    ƒ      ƒĚŕđřŕëŕ Đűáŕëęî, ä. 4 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ44.ƒÇŔÎ "Ěĺćäóíŕđîäíűé  ƒ17502935  ƒ103009, Ěîńęâŕ,    ƒ7710409880 ƒ044525748  ƒ2056       ƒN 046    ƒ01.09.2005    ƒ5 000 000    ƒ40 000 000    ƒ
ƒ  ƒ Ďđîěűřëĺííűé Áŕíę"  ƒ      ƒÁîëüřŕ˙ Äěčňđîâęŕ, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ23/8, ńňđ. 1-2    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ45.ƒĘÁ "Ěĺćäóíŕđîäíűé   ƒ29290740  ƒ121151, Ěîńęâŕ,    ƒ7744001218 ƒ044552509  ƒ2704       ƒN 10     ƒ01.06.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒáŕíę đŕçâčňč˙" (ÇŔÎ) ƒ      ƒíŕáĺđĺćíŕ˙ Ňŕđŕńŕ   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŘĺâ÷ĺíęî, ä. 23ŕ   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ46.ƒÇŔÎ "ĚĚÁ" č ĺăî ôčëčŕëƒ09807247  ƒ119034, Ěîńęâŕ,    ƒ7710030411 ƒ044525545  ƒ1        ƒN 039    ƒ01.09.2005    ƒ5 000 000    ƒ40 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎđĺ÷čńňĺíńęŕ˙ íŕá.,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 9         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĎĺňĺđáóđăńęîĺ     ƒ33182175  ƒ191025,        ƒ7710030411 ƒ044030858  ƒ1/1       ƒN 039/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒîňäĺëĺíčĺ       ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, Íŕá. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒđĺęč Ôîíňŕíęč, ä. 48/2ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ47.ƒÎŔÎ "Áŕíę Ěîńęâű" č  ƒ29292940  ƒ107996, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7702000406 ƒ044525219  ƒ2748       ƒN 219    ƒ01.01.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒĐîćäĺńňâĺíęŕ, ä.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ8/15, ńňđ. 3     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂëŕäčâîńňîęńęčé    ƒ50835106  ƒ690091,        ƒ7702000406 ƒ040507848  ƒ2748/21     ƒN 219/5   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Âëŕäčâîńňîę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃâĺňëŕíńęŕ˙, ä. 78  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂűáîđăńęčé      ƒ46276865  ƒ188800, ă.Âűáîđă,   ƒ7702000406 ƒ044109780  ƒ2748/5      ƒN 219/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíăđŕäńęîé îáë.,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíăđŕäńęîĺ řîńńĺ, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 21ŕ        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĹęŕňĺđčíáóđăńęčé   ƒ51815399  ƒ620014,        ƒ7702000406 ƒ046577965  ƒ2748/16     ƒN 219/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ĺęŕňĺđčíáóđă, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚŕđřŕëŕ Ćóęîâŕ, ä. 10 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘŕëčíčíăđŕäńęčé    ƒ51807365  ƒ236008,        ƒ7702000406 ƒ042748880  ƒ2748/36     ƒN 219/7   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŇĺëüěŕíŕ, ä. 39    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘđŕńíîäŕđńęčé     ƒ50447108  ƒ350063, ă.Ęđŕńíîäŕđ, ƒ7702000406 ƒ040349978  ƒ2748/10     ƒN 219/10   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Îęň˙áđüńęŕ˙, ä. 28ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŇóëüńęčé       ƒ55977779  ƒ300034, ă. Ňóëŕ, óë. ƒ7722094265 ƒ047003783  ƒ3251/7      ƒN 199/8   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÄĺěîíńňđŕöčč/óë.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎĺđâîěŕéńęŕ˙, ä.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ136/51        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ65.ƒÎŔÎ "ĎŃÁ" č ôčëčŕë:  ƒ09801055  ƒ191011,        ƒ7831000010 ƒ044030791  ƒ439       ƒN 144    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍĺâńęčé ďđîńď., ä. 38 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ęŕëčíčíăđŕäńęčé"   ƒ51810545  ƒ236008,        ƒ7831000010 ƒ04278889  ƒ439/57      ƒN 144/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂĺđőíĺîçĺđíŕ˙, ä. 24 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ66.ƒ"Đŕéôôŕéçĺí- áŕíę   ƒ42943661  ƒ129090, ă.Ěîńęâŕ, óë. ƒ7744000302 ƒ044525700  ƒ3292       ƒN 216    ƒ01.01.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒŔâńňđč˙" (ÇŔÎ)    ƒ      ƒŇđîčöęŕ˙, ä. 17/1   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ67.ƒ"ĐÎŃÁŔÍĘ" č ôčëčŕëű: ƒ17522116  ƒ107078, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7730060164 ƒ044525256  ƒ2272       ƒN 145    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚŕřč Ďîđűâŕĺâîé, ä. 11ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÁóđ˙ňńęčé       ƒ46109989  ƒ670031, ă.Óëŕí-Óäý,  ƒ7730060164 ƒ048142722  ƒ2272/8      ƒN 145/1   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ  óë. Ňĺđĺřęîâîé, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ60          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÍîâîńčáčđńęčé     ƒ59230669  ƒ630105,        ƒ7730060164 ƒ045005788  ƒ2272/17     ƒN 145/8   ƒ01.01.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîńčáčđńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËčíĺéíŕ˙, ä. 47/2   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÎěńęčé        ƒ49510014  ƒ644042, ă.Îěńę,    ƒ7730060164 ƒ045209813  ƒ2272/9      ƒN 145/2   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃďîđňčâíűé ďđîĺçä, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ5ŕ          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŇîěńęčé        ƒ25976357  ƒ634050, ă.Ňîěńę, ďë. ƒ7730060164 ƒ046902791  ƒ2272/12     ƒN 145/3   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 8ŕ     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””„        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŐŕáŕđîâńęčé      ƒ49268607  ƒ680000, ă.Őŕáŕđîâńę, ƒ7730060164 ƒ040813754  ƒ2272/6      ƒN 145/4   ƒ01.04.2005    ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ęîěńî- ěîëüńęŕ˙, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 71         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ68.ƒ"ĐîńÄîđ-Áŕíę"     ƒ13243000  ƒ115093, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7718011918 ƒ044583666  ƒ1573       ƒN 186    ƒ01.01.2004    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÄóáčíčíńęŕ˙, ä. 86  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ69.ƒŔĘÁ "ĐÎŃĹÂĐÎÁŔÍĘ"   ƒ40198845  ƒ107078, Ěîńęâŕ,    ƒ7701219266 ƒ044585777  ƒ3137       ƒN 210    ƒ01.08.2004    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚ˙ńíčöęčé ďđ-ä, ä. 2/1ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ70.ƒŔĘÁ "ĐÎŃŃČÉŃĘČÉ    ƒ17525770  ƒ121069, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7725038124 ƒ044525266  ƒ2312       ƒN 060    ƒ01.06.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒĘŔĎČŇŔË" (ÎŔÎ) č   ƒ      ƒÁîëüřŕ˙ Ěîë÷ŕíîâęŕ,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒôčëčŕë:        ƒ      ƒ  ä. 21-ŕ      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđăńęčé  ƒ52125001  ƒ197046,        ƒ7725038124 ƒ044030855  ƒ2312/5      ƒN 060/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘóéáűřĺâŕ, ä. 26   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ71.ƒĘÁ "ĐÁĐ" (ÎÎÎ)    ƒ29310827  ƒ125009, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7719069082 ƒ044585297  ƒ2179       ƒN 212    ƒ01.08.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁîëüřŕ˙ Íčęčňńęŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ16/1         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ72.ƒĘÁ "ĐÓÁÎÁŔÍĘ" ÇŔÎ   ƒ17519611  ƒ125315, Ěîńęâŕ,    ƒ7744002028 ƒ044579888  ƒ2253       ƒN 200    ƒ01.06.2004    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíăđŕäńęčé ďđîńď., ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 68/1, ńňđ. 1    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ73.ƒĘÁ "ĐÎŃĎĐÎĚÁŔÍĘ"   ƒ29318349  ƒ101990, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7724192564 ƒ044585960  ƒ3204       ƒN 157    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ(ÎÎÎ)         ƒ      ƒĚ˙ńíčöęŕ˙, ä. 35,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒńňđ. 2        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ74.ƒÇŔÎ "Áŕíę Đóńńęčé   ƒ17523370  ƒ105066, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7707056547 ƒ044583151  ƒ2289       ƒN 226    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒŃňŕíäŕđň"       ƒ      ƒŃďŕđňŕęîâńęŕ˙, ä.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ2/1, ńňđ. 6      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ75.ƒŃáĺđáŕíę Đîńńčč č   ƒ00032537  ƒ117997, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7707083893 ƒ044525225  ƒ1481       ƒN 092    ƒ01.01.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒÂŕâčëîâŕ, ä. 19    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÔčëčŕë N 8637     ƒ02787441  ƒ163061,        ƒ7707083893 ƒ041117601  ƒ1481/88     ƒN 092/39   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŔđőŕíăĺëüńęîĺ     ƒ      ƒă.Ŕđőŕíăĺëüńę, ďđîńď. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒîňäĺëĺíčĺ       ƒ      ƒËîěîíîńîâŕ, ä. 137  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÁŕéęŕëüńęčé áŕíę   ƒ09125602  ƒ664047, ă.Čđęóňńę,  ƒ7707083893 ƒ042520607  ƒ1481/422     ƒN 092/33   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Äĺďóňŕňńęŕ˙, ä. 32ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÁĺëăîđîäńęîĺ îňäĺëĺíčĺƒ09803404  ƒ308600, ă.Áĺëăîđîä,  ƒ7707083893 ƒ041403633  ƒ1481/188     ƒN 092/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ  óë. Ëĺíčíŕ, ä. 52 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÁđ˙íńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ02790271  ƒ241011, ă.Áđ˙íńę,   ƒ7707083893 ƒ041501601  ƒ1481/207     ƒN 092/30   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒN 8605        ƒ      ƒďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. 10-რ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÁóđ˙ňńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ09107403  ƒ670031, ă.Óëŕí-Óäý,  ƒ7707083893 ƒ048142604  ƒ1481/230     ƒN 092/31   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ  óë. Ňĺđĺřęîâîé, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ3-á          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂîëăî-Â˙ňńęčé áŕíę  ƒ09116916  ƒ603005, ă.Íčćíčé   ƒ7707083893 ƒ042202603  ƒ1481/937     ƒN 092/4   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎęň˙áđüńęŕ˙, ä. 35  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂîëîăîäńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09108495  ƒ160035, ă.Âîëîăäŕ,  ƒ7707083893 ƒ041909644  ƒ1481/297     ƒN 092/32   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ďđĺäňĺ÷ĺíńęŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ33          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÂîńňî÷íî-Ńčáčđńęčé  ƒ02183169  ƒ660028, ă.Ęđŕńíî˙đńę, ƒ7707083893 ƒ040407627  ƒ1481/664     ƒN 092/5   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒáŕíę         ƒ      ƒďđîńď. Ńâîáîäíűé, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ46          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÇŕďŕäíî-Óđŕëüńęčé Áŕíęƒ02809450  ƒ614000, ă.Ďĺđěü, óë. ƒ7707083893 ƒ045773603  ƒ1481/1132    ƒN 092/28   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎđäćîíčęčäçĺ, ä. 4  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘŕëčíčíăđŕäńęîĺ    ƒ09134363  ƒ236006,        ƒ7707083893 ƒ042748634  ƒ1481/463     ƒN 092/6   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒîňäĺëĺíčĺ       ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚîńęîâńęčé ďđîńď., ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ24          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘŕëóćńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ09132341  ƒ248003, ă.Ęŕëóăŕ, óë. ƒ7707083893 ƒ042908612  ƒ1481/488     ƒN 092/7   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚ. Ăîđüęîăî, ä. 63  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘŕđĺëüńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09741353  ƒ185035,        ƒ7707083893 ƒ048602673  ƒ1481/512     ƒN 092/38   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ďĺňđîçŕâîäńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŔíňčęŕéíĺíŕ, ä. 2   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘĺěĺđîâńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09800506  ƒ650066, ă.Ęĺěĺđîâî,  ƒ7707083893 ƒ043207612  ƒ1481/528     ƒN 092/8   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđîńď. Îęň˙áđüńęčé,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 53         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘđŕńíîäŕđńęîĺ     ƒ09142003  ƒ350000, ă.Ęđŕńíîäŕđ, ƒ7707083893 ƒ040349602  ƒ1481/638     ƒN 092/9   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒîňäĺëĺíčĺ       ƒ      ƒóë. Ăčěíŕçč÷ĺńęŕ˙, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ65          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘđŕńíî˙đńęîĺ     ƒ49694008  ƒ660021, ă.Ęđŕńíî˙đńę, ƒ7707083893 ƒ040407627  ƒ1481/678     ƒN 092/10   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒăîđîäńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ      ƒóë. Ëĺíčíŕ, ä. 126  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĘóđăŕíńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09153509  ƒ640022, ă.Ęóđăŕí, óë. ƒ7707083893 ƒ043735650  ƒ1481/717     ƒN 098/11   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĂîăîë˙, ä. 98     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÔčëčŕë N 8596 Ęóđńęîĺ ƒ09155902  ƒ305004, ă.Ęóđńę, ďđ. ƒ7707083893 ƒ043807606  ƒ1481/739     ƒN 092/12   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒîňäĺëĺíčĺ       ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 67     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒËčďĺöęîĺ îňäĺëĺíčĺ N ƒ09156429  ƒ398600, ă.Ëčďĺöę, óë. ƒ7707083893 ƒ044206604  ƒ1481/782     ƒN 092/34   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ8593         ƒ      ƒĎĺđâîěŕéńęŕ˙, ä. 2  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĚóđěŕíńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09221300  ƒ183038, ă.Ěóđěŕíńę,  ƒ7707083893 ƒ044705615  ƒ1481/1939    ƒN 092/35   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ N 8627       ƒ      ƒďđîńď. Ëĺíčíŕ, ä. 37 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÎđëîâńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ09235905  ƒ302028, ă.Îđĺë, óë.  ƒ7707083893 ƒ045402601  ƒ1481/1067    ƒN 092/29   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁđĺńňńęŕ˙, ä. 8    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒÔčëčŕë N 8624     ƒ09237703  ƒ440600, ă.Ďĺíçŕ, óë. ƒ7707083893 ƒ045655635  ƒ1481/1100    ƒN 092/40   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĎĺíçĺíńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ      ƒŃóâîđîâŕ, ä. 81    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.09.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĎîâîëćńęčé áŕíę    ƒ09151723  ƒ443011, ă.Ńŕěŕđŕ, óë. ƒ7707083893 ƒ043601607  ƒ1481/1258    ƒN 092/14   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâî-Ńŕäîâŕ˙, ä. 305 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĎđčěîđńęîĺ îňäĺëĺíčĺ ƒ09241701  ƒ690950,        ƒ7707083893 ƒ040507601  ƒ1481/1160    ƒN 092/15   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Âëŕäčâîńňîę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃĺěĺíîâńęŕ˙, ä. 22  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĎńęîâńęîĺ îňäĺëĺíčĺ  ƒ02810364  ƒ180000, ă.Ďńęîâ,   ƒ7707083893 ƒ045805602  ƒ1481/1184    ƒN 092/16   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎęň˙áđüńęčé ďđîńď.,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 23/25       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃĺâĺđíűé áŕíę     ƒ09288706  ƒ150028, ă. ßđîńëŕâëü, ƒ7707083893 ƒ047888670  ƒ1481/1800    ƒN 092/17   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒďđîńď. Îęň˙áđ˙, ä. 8 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃĺâĺđî-Âîńňî÷íűé áŕíę ƒ09182403  ƒ685000, ă.Ěŕăŕäŕí,  ƒ7707083893 ƒ044442607  ƒ1481/787     ƒN 092/18   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ďóřęčíŕ, ä. 11/11 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃĺâĺđî-Çŕďŕäíűé áŕíę ƒ09171401  ƒ193124,        ƒ7707083893 ƒ044030653  ƒ1481/1309    ƒN 092/19   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđŕńíűő        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŇĺęńňčëüůčęîâ, ä. 2  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒŃčáčđńęčé áŕíę    ƒ09224994  ƒ630091,        ƒ7707083893 ƒ045004641  ƒ1481/982     ƒN 092/20   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîńčáčđńę,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.08.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ďĺđěńęčé"      ƒ50280430  ƒ614000, ă.Ďĺđěü, óë. ƒ7722076611 ƒ045773850  ƒ1317/7      ƒN 108/7   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚ.Ăîđüęîăî, óë.    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃîâĺňńęŕ˙, ä. 9/19  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă"   ƒ50917554  ƒ193015,        ƒ7722076611 ƒ044030853  ƒ1317/12     ƒN 108/8   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, íŕá. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĐîáĺńďüĺđŕ, ä. 6,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒëčňĺđ Ŕ        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"ßęóňńęčé"      ƒ50212184  ƒ677000, Đĺńďóáëčęŕ  ƒ7722076611 ƒ049805729  ƒ1317/6      ƒN 108/11   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕőŕ (ßęóňč˙),    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2000  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.ßęóňńę, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÎđäćîíčęčäçĺ, ä. 23  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ79.ƒÎÎÎ ĘÁ "Ńîäáčçíĺńáŕíę"ƒ22717201  ƒ123022, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7703026894 ƒ044525662  ƒ1601       ƒN 230    ƒ01.02.2006    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđŕńíŕ˙ Ďđĺńí˙, ä.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ28, ńňđ. 2      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ80.ƒ"ĘŔÁ "ÁŃĆÂ" (ÇŔÎ)   ƒ17528372  ƒ119180, Ěîńęâŕ,    ƒ7703023935 ƒ044525957  ƒ2295       ƒN 036    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒßęčěŕíńęŕ˙ íŕá., ä. 2 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ81.ƒÎÎÎ ĘÁ "Ńëŕâ˙íńęčé  ƒ29351476  ƒ119415, Ěîńęâŕ, ďđ.  ƒ7709024276 ƒ044585788  ƒ2960       ƒN 227    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒęđĺäčň"        ƒ      ƒÂĺđíŕäńęîăî, ä. 87,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒęîđď. 2        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ82.ƒŔĘÁ "Ńîôč˙"      ƒ29303313  ƒ115184, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ7706195570 ƒ044552682  ƒ2867       ƒN 201    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁŕőđóřčíŕ, ä. 10,   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒńňđ. 1        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ83.ƒÎŔÎ "Ńîöčíâĺńňáŕíę"  ƒ09105019  ƒ450002, Đĺńďóáëčęŕ  ƒ0274061206 ƒ048073739  ƒ1132       ƒN 130    ƒ01.06.2004    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÁŕřęîđňîńňŕí, ă.Óôŕ, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Ôđóíçĺ, ä. 42   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ84.ƒĂóáĺđíńęčé áŕíę    ƒ09237695  ƒ440052, ă.Ďĺíçŕ, óë. ƒ5834004442 ƒ045655724  ƒ459       ƒN 020    ƒ01.04.2005    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ"Ňŕđőŕíű"       ƒ      ƒĘóéáűřĺâŕ, ä. 14   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ85.ƒÎŔÎ          ƒ17529124  ƒ121099, Ěîńęâŕ,    ƒ7722080343 ƒ044525562  ƒ2142       ƒN 202    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ"Ňđŕíń-ĘđĺäčňÁŕíę"  ƒ      ƒÍîâčíńęčé áóë., ä. 3, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒńňđ. 1        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ86.ƒÎŔÎ "Óđŕëâíĺřňîđăáŕíę"ƒ09307094  ƒ620062,        ƒ6608000044 ƒ046577780  ƒ1522       ƒN 035    ƒ01.04.2005    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ĺęŕňĺđčíáóđă, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ ×ĺáűřĺâŕ, ä. 4â   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ87.ƒÎŔÎ "Óđŕë-Ńčá" č   ƒ32020814  ƒ450004, Đĺńďóáëčęŕ  ƒ0274062111 ƒ048073754  ƒ2275       ƒN 093    ƒ01.01.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒÁŕřęîđňîńňŕí, ă.Óôŕ, ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒóë. Đĺâîëţöčîííŕ˙, 41 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Áŕđíŕóëĺ     ƒ57346379  ƒ656043, ă.Áŕđíŕ- óë, ƒ0274062111 ƒ040173742  ƒ2275/19     ƒN 093/5   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎđîńďĺęň       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃîöčŕëčńňč÷ĺńęčé, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ19          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ęŕëčíčíăđŕäĺ   ƒ51814939  ƒ236000,        ƒ0274062111 ƒ042748865  ƒ2275/9      ƒN 093/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Ęŕëčíčíăđŕä, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺéňĺíŕíňŕ ßíŕëîâŕ,  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒä. 2-ŕ        ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ Ěîńęâĺ       ƒ42947630  ƒ121099, Ěîńęâŕ, óë.  ƒ0274062111 ƒ044583345  ƒ2275/3      ƒN 093/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘîěďîçčňîđńęŕ˙, ä. 13 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íčćíĺě Íîâăîđîäĺ ƒ55092644  ƒ603006, ă.Íčćíčé   ƒ0274062111 ƒ042282842  ƒ2275/17     ƒN 093/6   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÍîâăîđîä, óë.     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂŕđâŕđńęŕ˙, ä. 13   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íîâîńčáčđńęĺ   ƒ44057403  ƒ630049,        ƒ0274062111 ƒ045004725  ƒ2275/2      ƒN 093/4   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîńčáčđńę,    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘđŕńíűé ďđîńďĺęň, ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ184/1         ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđăĺ  ƒ39503912  ƒ191011,        ƒ0274062111 ƒ044030706  ƒ2275/1      ƒN 093/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃŕíęň-Ďĺňĺđáóđă, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒČíćĺíĺđíŕ˙, ä. 9   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ňâĺđü       ƒ56333883  ƒ170000, ă.Ňâĺđü, óë. ƒ0274062111 ƒ042809918  ƒ2275/15     ƒN 093/7   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒÂîëîäŕđńęîăî, ä. 22  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ88.ƒÎŔÎ ŐŔÍŇŰ-ĚŔÍŃČÉŃĘČÉ ƒ12507282  ƒŐĚŔÎ, 628012,     ƒ8601000666 ƒ047162740  ƒ1971       ƒN 231    ƒ01.02.2006    ƒ1 000 000    ƒ20 000 000    ƒ
ƒ  ƒÁŔÍĘ         ƒ      ƒŐŕíňű-Ěŕíńčéńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚčđŕ, ä. 13      ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ89.ƒÎŔÎ ĘÁ "Öĺíňđčíâĺńň" ƒ27210292  ƒ344010, ă.Đîńňîâ   ƒ6163011391 ƒ046015762  ƒ2225       ƒN 137    ƒ01.06.2004    ƒ5 000 000 äîëë. ƒ25 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ-íŕ-Äîíó, ďđîńď.   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃîęîëîâŕ, ä. 62    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ90.ƒŔĘÁ "Öĺíňđî-Ęđĺäčň"  ƒ09806868  ƒ103051, Ěîńęâŕ, 2-é  ƒ7707025725 ƒ044583514  ƒ121       ƒN 188    ƒ01.01.2004    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘîëîáîâńęčé ďĺđ., ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ9/2          ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ91.ƒÎŔÎ "×ĹËČÍÄ- ÁŔÍĘ" č ƒ09801500  ƒ454091, ă.×ĺë˙áčíńę, ƒ7453002182 ƒ047501711  ƒ485       ƒN 072    ƒ01.01.2004    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ  ôčëčŕë      ƒ      ƒóë. Ę. Ěŕđęńŕ, ä. 80 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒĚŕăíčňîăîđńęčé    ƒ09278369  ƒ455026, ×ĺë˙áčíńęŕ˙  ƒ7453002182 ƒ047516746  ƒ485/8      ƒN 072/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.       ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.01.2004  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚŕăíčňîăîđńę, ďđîńď. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 70     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ92.ƒŔĘÁ "Ýëĺęňđîíčęŕ" ÎŔÎ ƒ09801537  ƒ119017, Ěîńęâŕ,    ƒ7710018862 ƒ044583825  ƒ488       ƒN 232    ƒ01.02.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĎűćĺâńęčé ďĺđ., ä. 6 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ20.01.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ93.ƒĘÁ "ÝĘŃĎÎÁŔÍĘ" ÎÎÎ  ƒ29306234  ƒ103009, Ěîńęâŕ,    ƒ7729065633 ƒ044585460  ƒ2998       ƒN 169    ƒ01.06.2006    ƒ500 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺîíňüĺâńęčé ďĺđ., ä. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2003  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒ21/1, ńňđ. 1     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ94.ƒÎŔÎ ŔĘÁ "ŢĂÁŔÍĘ" č  ƒ09801227  ƒ350016, ă.Ęđŕńíîäŕđ, ƒ2310024974 ƒ040349713  ƒ457       ƒN 182    ƒ01.04.2005    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒôčëčŕëű:       ƒ      ƒóë. Ęđŕńíŕ˙, ä. 52  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ŕđěŕâčđĺ     ƒ09141067  ƒ352900, Ęđŕńíîäŕđńęčé ƒ2310024974 ƒ040306709  ƒ457/4      ƒN 182/1   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒęđŕé, ă. Ŕđěŕâčđ, óë. ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒËĺíčíŕ, ä. 87     ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Íîâîđîńńčéńęĺ   ƒ29594948  ƒ353910,        ƒ2310024974 ƒ040395828  ƒ457/8      ƒN 182/2   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒă.Íîâîđîńńčéńę, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2005  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒŃóâîđîâńęŕ˙, ä. 2-á  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  “””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””„         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒâ ă.Ńî÷č       ƒ09141966  ƒ354000, ă.Ńî÷č, óë.  ƒ2310024974 ƒ040396761  ƒ457/9      ƒN 182/3   ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĚîńęîâńęŕ˙, ä. 5   ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2005  ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ97.ƒÎŔÎ ŔĘÁ "Ţăđŕ"    ƒ09268709  ƒ628685, Ňţěĺíńęŕ˙   ƒ8605000586 ƒ047171779  ƒ880       ƒN 149    ƒ01.04.2005    ƒ1 000 000 äîëë. ƒ5 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒîáë., ă.Ěĺăčîí, óë.  ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.04.2002  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
ƒ  ƒ           ƒ      ƒĘóçüěčíŕ, ä. 16    ƒ      ƒ      ƒ         ƒ       ƒ         ƒ        ƒ         ƒ
“”””•””””””””””””””””””””””•”””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ98.ƒĘÁ "Ţíčŕńňđóě Áŕíę"  ƒ29296174  ƒ103473, Ěîńęâŕ,    ƒ7707286100 ƒ044585184  ƒ2771       ƒN 203    ƒ01.06.2004    ƒ200 000 äîëë.  ƒ1 000 000 äîëë. ƒ
ƒ  ƒ(ÎÎÎ)         ƒ      ƒŃóâîđîâńęŕ˙ ďë., ä. 1 ƒ      ƒ      ƒ         ƒ01.06.2001  ƒ         ƒŃŘŔ       ƒŃŘŔ       ƒ
”””‘””””””””””””””””””””””‘”””””””””””‘””””””””””””””””””””””‘””””””””””””‘””””””””””””‘”””””””””””””””””‘”””””””””””””‘”””””””””””””””””‘””””””””””””””””‘”””””””””””””””””Š

             2. Ńňđŕőîâűĺ îđăŕíčçŕöčč
Ş””””’”””””””””””””””’””””””””””’”””””””””””””””””””””’”””””””””””””’”””””””””””””’”””””””””””””””’””””””””””””””””””’”””””””””””””””””’”””””””””””””””””’”””””””””””””””””
ƒ N ƒ Ńîęđŕůĺííîĺ ƒ Ęîä ÎĘĎÎ ƒ  Ěĺńňîíŕőîćäĺíčĺ  ƒ   ČÍÍ   ƒ   ÁČĘ   ƒĂîńóäŕđńňâĺííűéƒ  Íîěĺđ č äŕňŕ  ƒ Äŕňŕ îęîí÷ŕíč˙ ƒ  Ěŕęńčěŕëüíî  ƒ  Ěŕęńčěŕëüíî  ƒ
ƒ ď/ďƒ íŕčěĺíîâŕíčĺ ƒ     ƒ (ţđčäč÷ĺńęčé ŕäđĺń) ƒ       ƒ       ƒ        ƒ đŕçđĺřĺíč˙ ĂŇĘ ƒ   äĺéńňâč˙  ƒ äîďóńňčěŕ˙ ńóěěŕƒ äîďóńňčěŕ˙ ńóěěŕƒ
ƒ  ƒ îđăŕíčçŕöčč ƒ     ƒ           ƒ       ƒ       ƒđĺăčńňđŕöčîííűéƒ Đîńńčč íŕ ďđŕâî ƒ đŕçđĺřĺíč˙ íŕ ƒ îäíîé áŕíęîâńęîéƒ    âńĺő   ƒ
ƒ  ƒ  ăŕđŕíňŕ  ƒ     ƒ           ƒ       ƒ       ƒ   íîěĺđ  ƒ âűäŕâŕňü ăŕđŕíňččƒ ďđŕâî âűäŕâŕňü ƒăŕđŕíňčč (â ĺâđî)ƒ  îäíîâđĺěĺííî ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ           ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ   ăŕđŕíňčč  ƒ         ƒ  äĺéńňâóţůčő  ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ           ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ  áŕíęîâńęčő  ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ           ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒăŕđŕíňčé (â ĺâđî)ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ1. ƒÎŔÎ "Ŕëüôŕ   ƒ11660521 ƒ123100, Ěîńęâŕ,   ƒ7713056834  ƒ044525593  ƒ2239      ƒN 205-ń îň    ƒ01.06.2004    ƒ50 000 äîëë. ŃŘŔ ƒ250 000 äîëë. ŃŘŔƒ
ƒ  ƒŃňđŕőîâŕíčĺ"  ƒ     ƒŘěčňîâńęčé ďđ-ä, ä. ƒ       ƒ       ƒ        ƒ01.06.2001    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ3, ńňđ. 1      ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ2. ƒÎŔÎ "ÂŃĘ"   ƒ11441121 ƒ103031, Ěîńęâŕ, óë. ƒ7710026574  ƒ044525225  ƒ621      ƒN 204-ń îň    ƒ01.06.2004    ƒ50 000 äîëë. ŃŘŔ ƒ250 000 äîëë. ŃŘŔƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒÁîëüřŕ˙ Ëóá˙íęŕ, ä. ƒ       ƒ       ƒ        ƒ01.06.2001    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ11-ŕ, ńňđ. 1     ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ3. ƒÎÎÎ "Ńňđŕőîâŕ˙ ƒ29183910 ƒ117936, Ěîńęâŕ,   ƒ7706196090  ƒ044525256  ƒ1307      ƒN 190-ń îň    ƒ01.01.2004    ƒ50 000 äîëë. ŃŘŔ ƒ250 000 äîëë. ŃŘŔƒ
ƒ  ƒęîěďŕíč˙    ƒ     ƒËĺíčíńęčé ďđîńď., ä. ƒ       ƒ       ƒ        ƒ01.01.2001    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
ƒ  ƒ"Ńîăëŕńčĺ"   ƒ     ƒ2 - 2-ŕ       ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ4. ƒÇŔÎ "ĚŔĘŃ"   ƒ16424334 ƒ115409, Ěîńęâŕ,   ƒ7709031643  ƒ044525225  ƒ1427      ƒN 1-ń îň     ƒ20.01.2006    ƒ250 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒĘŕřčđńęîĺ řîńńĺ, ä. ƒ       ƒ       ƒ        ƒ20.01.2003    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ78, ńňđ. 1      ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ5. ƒÎŔÎ      ƒ11595516 ƒ125047, Ěîńęâŕ, óë. ƒ7710045520  ƒ044525217  ƒ1209      ƒN 192-ń îň    ƒ01.01.2004    ƒ100 000 äîëë. ŃŘŔƒ500 000 äîëë. ŃŘŔƒ
ƒ  ƒ"ĐĹŃÎ-Ăŕđŕíňč˙"ƒ     ƒĂŕřĺęŕ, ä. 12, ńňđ.1 ƒ       ƒ       ƒ        ƒ01.01.2001    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
“””””•”””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””•”””””””””””””””””„
ƒ6. ƒÎŔÎ "ĐÎŃÍÎ"  ƒ13226852 ƒ115184, Ěîńęâŕ,   ƒ7702073683  ƒ044525187  ƒ7205      ƒN 2-ń îň     ƒ01.06.2006    ƒ250 000     ƒ1 000 000    ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒÎçĺđęîâńęŕ˙ íŕá., ä. ƒ       ƒ       ƒ        ƒ01.06.2003    ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
ƒ  ƒ        ƒ     ƒ30          ƒ       ƒ       ƒ        ƒ         ƒ         ƒ         ƒ         ƒ
””””‘”””””””””””””””‘””””””””””‘”””””””””””””””””””””‘”””””””””””””‘”””””””””””””‘”””””””””””””””‘””””””””””””””””””‘”””””””””””””””””‘”””””””””””””””””‘”””””””””””””””””Š


Íŕ÷ŕëüíčę Ăëŕâíîăî óďđŕâëĺíč˙
ôĺäĺđŕëüíűő ňŕěîćĺííűő äîőîäîâ,
ăĺíĺđŕë-ëĺéňĺíŕíň ňŕěîćĺííîé ńëóćáű
Ý.Ŕ.Ńŕôŕđîâ